Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi in lume !

Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi in lume !

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Tipar

Scoala Gimnaziala Tipar / cod. postal. 317302,  – Contact: Sat. Tipar, Com. Sintea Mare, jud. Arad,  –  Tel/fax: +40 0257357900Email: scoalatipar@yahoo.com.
Promovarea potențialului, valorilor, tradițiilor și oamenilor într-un context actual european, pentru recunoașterea performanțelor. Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent.
Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. Vrem educație de calitate pentru cetățeni europeni.
„Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit. (Ion Heliade Rădulescu)”

Înscrierea copiilor la grădiniță Scoala Gimnaziala Tipar
Evaluarea Națională
Înscrierea în învațământul primar Scoala Gimnaziala Tipar

Învățământul preuniversitar în România

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani (an școlar 2022 – 2023), Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 16 mai;
 • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 30 mai.

Curriculumul pentru educație timpurie este disponibil aici.
Educaţia timpurie (0 – 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare.
Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după același conținut educativ și după aceleași standarde naționale.
Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă constituirea unor grupe eterogene.
Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale;

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoiu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.
Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV, iar clasa pregătitoare este prima clasă din învățământul primar.
Pentru copil, clasa pregătitoare este un timp de acomodare cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul, colectivitatea și cerințele specifice acestui mediu diversificat în planul dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice. Din punct de vedere socio – emoțional, clasa pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
Ca sprijin pentru dezvoltarea intelectuală, copilul este pregătit să poată comunica mai bine, să realizeze un efort intelectual constant, să beneficieze de experiențe numeroase și diverse de învățare.
Pentru dezvoltarea sa psiho-fiziologică, această clasă oferă condițiile unui program adaptat specificului vârstei, într-un mediu stimulativ.
Atât după clasa pregătitoare, cât și după clasa I, nu există noțiunea de repetenție. în această perioadă trebuie identificate măsuri care vizează prevenția, compensarea inechităților manifestate la elevii proveniți din medii defavorizate la debutul școlarității, identificarea timpurie a dificultăților de învățare și intervenția individualizată. Strategia cea mai eficientă o constituie evaluarea continuă și, în funcție de rezultatele înregistrate, intervenția imediată și particularizată pe durata anului școlar, inclusiv prin intermediul Programului Școala după școală.
În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Cadru normativ:

 • Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.
 • Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.
 • Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V – VIII.
 • Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

Alte informații relevante:

Cadru normativ:

Metodologia şi Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar

Materiale informative:

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2022, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului
 • Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
 • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
 • Evaluarea se efectuează în perioada 1 martie – 23 martie.
 • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.
NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online dar după completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE?
 • Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 8 martie – 26 martie
 • – de luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00
 • – părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
 •  -27 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă
B. A doua etapă: 12-18 aprilie
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 23 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
I. Criterii generale:
 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
II. Criterii specifice:
 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?
Din următoarele surse:
 • Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune – Înscrierea în învăţământul primar .
 • Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 23 februarie – 2 martie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
 •  De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar respectiv, în învăţământul primar.
 • Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Arad – 257).
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.
CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
 • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 • Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
 • În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
 • Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).
CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?
 • Înscrierea se face în prima etapă (8 martie – 26 martie).
 • Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ.
 • În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.

Cereri si Declaratii:

Cadru normativ:

Iformații utile Părinți:

Articole Recente:

Articole, Comunicate, Anunturi :

Free Slots With Bonus and Free Spins

iunie 28th, 2022|0 Comments

Are you currently a casino enthusiast? Would you like playing online slots? If yes, then you are certainly not alone. There are those who play online slots on a regular basis. These folks can be [...]

Înscrierea copiilor la grădiniță

mai 25th, 2022|Comentariile sunt închise pentru Înscrierea copiilor la grădiniță

ETAPA I DE INSCRIERE 30.05 – 15.06.2022 Colectarea cererilor de inscriere 30.05 – 10.06.2022 in intervalul orar  8-14 In perioada 30.05 – 10.06.2022 parintii copiilor vor inregistra solicitarile de inscriere in unitatile [...]

Manuale Școlare

mai 24th, 2022|Comentariile sunt închise pentru Manuale Școlare

În unităţile de învăţământ de stat sau particulare se utilizează manuale şcolare şi alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educaţiei. Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor şcolare elaborate de Institutul [...]

ANUNȚ PLAN ȘCOLARIZARE

martie 28th, 2022|Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ PLAN ȘCOLARIZARE

În anul școlar 2022 – 2023 , la Școala Gimnazială Țipar vor funcționa următoarele clase de pregătitoare : • Clasa pregătitoare cu predare în limba română – 0,50 clase în regim simultan • Clasa [...]

Anunț licitație concesionare pășune

martie 7th, 2022|Comentariile sunt închise pentru Anunț licitație concesionare pășune

Anunț licitație concesionare pășune Scoala Gimnaziala Tipar

Linkuri Utile:

Recesamântul populației Autorecenzare

Platforma națională vaccinare COVID-19

Scoala Gimnaziala Tipar Portofoliu:

Spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale

În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.

Tel.Fax. Scoala Tipar. 0257357900 | TEL VERDE : 0800816257 în intervalul orar 8:00-16:00, de luni până vineri