Scoala Gimnaziala Tipar este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia este un drept al tuturor. Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Învățământ preșcolar

 • Educaţia timpurie (0 – 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.
 • Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura în creșe, grădinițe și în centre de zi, de stat sau private, după același conținut educativ și după aceleași standarde naționale.
 • Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă constituirea unor grupe eterogene
 • Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale;
 • Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă constituirea unor grupe eterogene.

Alte informații relevante:

 1. Cadru normativ:

 2. Materiale informative:

Preluare de pe site-ul  http://www.edu.ro/

Învățământul primar

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoiu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.
Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV, iar clasa pregătitoare este prima clasă din învățământul primar.
Pentru copil, clasa pregătitoare este un timp de acomodare cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul, colectivitatea și cerințele specifice acestui mediu diversificat în planul dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice. Din punct de vedere socio – emoțional, clasa pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
Ca sprijin pentru dezvoltarea intelectuală, copilul este pregătit să poată comunica mai bine, să realizeze un efort intelectual constant, să beneficieze de experiențe numeroase și diverse de învățare.
Pentru dezvoltarea sa psiho-fiziologică, această clasă oferă condițiile unui program adaptat specificului vârstei, într-un mediu stimulativ.
Atât după clasa pregătitoare, cât și după clasa I, nu există noțiunea de repetenție. în această perioadă trebuie identificate măsuri care vizează prevenția, compensarea inechităților manifestate la elevii proveniți din medii defavorizate la debutul școlarității, identificarea timpurie a dificultăților de învățare și intervenția individualizată. Strategia cea mai eficientă o constituie evaluarea continuă și, în funcție de rezultatele înregistrate, intervenția imediată și particularizată pe durata anului școlar, inclusiv prin intermediul Programului Școala după școală.
În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Cadru normativ:

Învățământul gimnazial

 • Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.
 • Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.
 • Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V – VIII.
 • Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

Alte informații relevante:

Învățământul preuniversitar descriere

 • Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate.
 • Este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri, asigurând condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea progresivă.
 • Sistemul de învăţământ preuniversitar are caracter deschis.
 • Elevii din învăţământul preuniversitar se pot transfera de la o unitate şcolară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil la altul şi de la o filieră la alta, în condiţiile stabilite prin metodologia elaborată de ministerul educaţiei.
 • Pluralismul educaţional este unul dintre atributele învățământului preuniversitar.
 • În România funcționează școli publice sau private, în sistem de alternativă educațională (Step by Step, Waldorf, Freinet, Montessori etc.) care completează sistemul de învățământ clasic, deschizând perspective noi de abordare didactică și pedagogică a învățării.
 • Școlarizarea elevilor din învățământul preuniversitar se face preponderent în limba oficială a statului – limba română,  dar și în limba maternă a elevilor aparținând minorităților naționale, în cazul comunităților etnice mari, sau în limbi de circulație internațională (de regulă, în cazul școlilor private de tip internațional).
 • Pe durata şcolarizării în învăţământul preuniversitar, cu excepţia învăţământului postliceal, copiii sunt beneficiari ai alocaţiei de stat pentru copii, în condiţiile legii.
 • Statul asigură, de asemenea, prin programe naționale Lapte și corn, alocarea unor alimente de bază, tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial.
 • Educația pentru excelență, care are ca beneficiari elevii și tinerii capabili de performanțe înalte reprezintă, de asemenea, un atribut important al învățământului preuniversitar românesc.
 • Statul sprijină un asemenea tip de educație prin cursuri specifice, prin manifestări științifice și printr-un complex competițional de anvergură națională și internațională.
 • Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.

Înscrierea în învațământul primar Scoala Gimnaziala Tipar

Scopul proiectului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”

Scopul proiectului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin:

 • Procesul de învăţare prin joc
 • Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor
 • Organizarea adecvată a ambientului educativ
 • Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare
 • Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Proiectul nostru îşi propune :

 • Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară
 • Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extrașcolară
 • Implicarea familiei în activitățile extrașcolare
 • Facilitarea integrării şcolii în comunitate
 • Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare
 • Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Exerciţiile de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

 • Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm)
 • Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală,etc.);
 • Prezentarea detaliata a proiectului o puteti vizualiza
 • (1) Activitățile cuprinse în Programul național „Școala altfel” vor fi
  implementate/facilitate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice,
  părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor nonguvernamentale
  locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ.
[/fusion_toggle]
 • (2) În derularea activităților Programului național „Școala altfel”, cadrele didactice,
  elevii și părinții vor identifica și valorifica resurse locale. Această abordare contribuie la
  dezvoltarea creativității, abilităților de rezolvare a problemelor și a colaborării dintre cadre
  didactice, elevi, părinți și comunitate.
 • (3) Pentru realizarea activităților decise, cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii
  unităților de învățământ se vor asigura de existența resurselor necesare, având acces la
  infrastructura și logistica școlii. În implementarea programului pot fi utilizate și resurse
  extrabugetare.
 • (4) Indiferent de tipurile de activități organizate, cadrele didactice vor lua toate
  măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității
  acestora pe parcursul desfășurării activităților.

Postari Recente

Informatii Utile

Resurse educationale deschise

Tăcerea este prietenul adevărat care nu te trădează niciodată.

Modestia este fundația solidă a tuturor virtuților.

Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește.

Olimpiade si Concursuri

Scopul proiectului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”

În derularea activităților

 • (2) În derularea activităților Programului național „Școala altfel”, cadrele didactice,
  elevii și părinții vor identifica și valorifica resurse locale. Această abordare contribuie la
  dezvoltarea creativității, abilităților de rezolvare a problemelor și a colaborării dintre cadre
  didactice, elevi, părinți și comunitate.

Pentru realizarea activităților

 • (3) Pentru realizarea activităților decise, cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii
  unităților de învățământ se vor asigura de existența resurselor necesare, având acces la
  infrastructura și logistica școlii. În implementarea programului pot fi utilizate și resurse
  extrabugetare.

Asigurarea supravegherii

 • (4) Indiferent de tipurile de activități organizate, cadrele didactice vor lua toate
  măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității
  acestora pe parcursul desfășurării activităților.

Am îmbunătățit activitatea şcolară, prioritizând următoarele teme de management:

 • Proiectarea corespunzătoare a planurilor manageriale anuale și semestriale, planuri de activități.
 • Urmărirea obiectivelor propuse în aceste planuri manageriale.
 • Organizarea catedrelor pe arii curriculare, a colectivelor de lucru, stabilirea membrilor consiliului de administrație.
 • Organizarea catedrelor și efectuarea încadrărilor pe baza continuității la clasa.
 • Numirea învățătorilor și diriginților la clase s-a realizat pe baza continuității la clase.
 • Asigurarea posturilor și orelor vacante cu cadre didactice calificate prin intermediul I.S.J.
 • Elaborarea tematicilor ședintelor consiliului de administrație și consiliului profesoral în funcție de cerintele cadrelor didactice.
 • Asigurarea și repartizarea manualelor.
 • Reactualizarea regulamentului de ordine interioară, adaptat la condițiile școlii.
 • Vizarea fișelor postului pentru personalul angajat, conform legii și contractului colectiv de munca.
 • Rezolvarea în timp optim a cerințelor legate de alocații școlare.
 • Efectuarea asistențelor la clase de către director, însoțit de șeful de catedră.
 • Monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Spaţiile destinate educaţiei

 • În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.

Portofoliu