Tel.Fax. Scoala Tipar. 0257357900 | TEL VERDE : 0800816257 în intervalul orar 8:00-16:00, de luni până vineri |scoalatipar@yahoo.com

Înscrierea în învațământul primar Scoala Gimnaziala Tipar

Acasa/Scoala Gimnaziala Tipar, Scoala Tipar/Înscrierea în învațământul primar Scoala Gimnaziala Tipar

Înscrierea în învațământul primar Scoala Gimnaziala Tipar

Ziua porților deschise – 9 Martie 2018 - Intervalul orar 8:00 -18:00

Tel Verde - 0800816257 - in intervalul orar 8:00 - 16:00, de luni pana vineri

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR SCOALA GIMNAZIALA TIPAR 2018 / 2019

Scoala Gimnaziala Tipar - Email – scoalatipar@yahoo.com - Tel/Fax. – 0257/357900 Metodologia si calendarul inscrierii in invatamintul primar

Documente Materiale informative:

Cadru normativ:

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  PERIOADA DE ÎNSCRIERE   8 MARTIE -26 MARTIE  2018

INTERVALUL ORAR:

 • 8:00-18:00   LUNI-VIENRI

Documente necesare pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I pentru anul școlar 2018-2019 :

 • 1. Dosar plic
 • 2. Cerere tip de la unitatea noastră şcolară
 • 3. Actele de identitate ale părinţilor (tutorelui legal) – original
 • 4. Certificatul de naştere al copilului – original
 • 5. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul):

CERERE INSCRIERE CLASA PREGATITOARE ETAPA I: – CERERE_TIP_CLSPRG_2017_ETAPA_I

CERERE INSCRIERE CLASA PREGATITOARE ETAPA II:

IMPORTANT !
Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de       către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită,     cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere.

Comisia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019, din cadrul Școlii Gimnaziale Țipar în următoarea componenţă:

PRESEDINTE;

 • CORNELIA GAJAC – director

SECRETAR:

 • VIDICAN LAVINIA

MEMBRI:

 • DEMETER ENIKO   – prof.înv.primar secția maghiară
 • HANC LILIANA   – prof.înv.primar secția română

Numarul de clase conform planului de scolarizare pe anul scolar 2018-2019 este:

 • Secția maghiară – 0.5
 • Secția română – 0,5

DIRECTOR,PROF. GAJAC CORNELIA

Înscrierea în învățământul primar 2018-2019

Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar
CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv.
 • La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 • Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR?
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului
 • Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).
 • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite zone ale judeţului/municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.
 • Evaluarea se efectuează în perioada 1 martie – 23 martie 2018.
 • Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.
NOTĂ: părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
 • La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online dar după completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
 • Cerere-tip de înscriere
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE?
 • Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 8 martie – 26 martie
 • – de luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00
 • – părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.
 • 27 martie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă
B. A doua etapă: 12-18 aprilie
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 23 aprilie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi după a doua etapă
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
I. Criterii generale:
 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
II. Criterii specifice:
 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII ?
Din următoarele surse:
 • Internet: inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o secţiune – Înscrierea în învăţământul primar 2017.
 • Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 23 februarie – 2 martie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
 •  De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 201 – 2019, în învăţământul primar.
 • Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Arad – 257).
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 • Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.
CE TIP DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
 • Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 • Clasa pregătitoare este un timp de acomodare a copilului cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul și cerințele specifice acestui mediu.
 • În clasa pregătitoare, copilul este încurajat să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.
 • Exersarea deprinderilor şi capacităţilor motrice este o ţintă importantă, prin participarea copiilor la activităţi de dezvoltare motrică, dar şi la alte activităţi de mişcare în asociere cu muzica (prin intermediul Educaţiei fizice şi a disciplinei Muzică şi mişcare).
CUM FUNCŢIONEAZĂ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?
 • Înscrierea se face în prima etapă (8 martie – 26 martie).
 • Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ.
 • În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.
Preluare de pe site-ul  Inspectoratului  Şcolar Judeţean Arad

Tel Verde - 0800816257 - in intervalul orar 8:00 - 16:00, de luni pana vineri

Ziua porților deschise – 9 Martie 2018 - Intervalul orar 8:00 -18:00
By |2019-09-07T11:31:26+00:00februarie 27th, 2015|Categories: Scoala Gimnaziala Tipar, Scoala Tipar|Tags: |Comentariile sunt închise pentru Înscrierea în învațământul primar Scoala Gimnaziala Tipar

About the Author:

• Unitatea şcolară : Scoala Gimnaziala Tipar / cod. postal. 317302 • Contact: Str. Principala , sat. Tipar, Com. Sintea Mare, jud. Arad • Tel/fax: +40 0257357900 • Site : https://www.scoalagimnazialatipar.ro/ • E – mail: scoalatipar@yahoo.com • Tipul institutiei: Scoala Gimnaziala • Forme de învăţământ: zi • Forme de finanţare: buget stat, buget local. • Limba de predare: Limba Română. • Tipul de predare: normală;

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.